MMM – Mediawijs door Media Maken – Media literacy through Making Media

Nieuws

Bekijk het etnografische filmverslag van de MMM-week van 2018 / Watch our videoreport from this year’s MMM week

Bekijk hieronder ons ​​videoverslag waarin docenten van internationale schakelklassen bespreken hoe zij de mediawijsheid voor migrantenjongeren pilot van dit jaar hebben ervaren. Het biedt algemene indrukken en inzichten opgedaan over mediageletterdheid als cursus- en levensvaardigheid. De film biedt reflectie op de specifieke urgentie van mediawijsheid voor hun leerlingen, die allen een migrantenachtergrond delen (voornamelijk een vluchtelingen achtergrond). Bovendien toont de video fragmenten van media die de leerlingen als onderdeel van de praktische oefeningen tijdens de MMM-week hebben gemaakt. De video illustreert ook dat mediawijsheid niet ophoudt bij de laatste dag van de MMM-week. Leerlingen werden aangemoedigd hun individuele talenten te ontwikkelen, om hun stem te laten horen en hun verhalen te delen (via audio-visuele media).

Vorig jaar, tijdens de eerste pilot van ons mediawijsheidscurriculum, waren wij het – het MMM-team – die de lessen gaven (tijdens een cursus van 10 weken) aan 100 leerlingen op de Ithaka ISK school in Utrecht. Voor de voortzetting van ons project was het onze ambitie om meer duurzame oplossingen voor de cursus te vinden. We hebben ervoor gekozen om een ​​manier te vinden om de leraren van Ithaka te betrekken bij het geven van de cursus zelf. We organiseerden een Teach-the-teachers-training waarbij de docenten de mediavaardigheden leerden die ze nodig hadden voor het MMM-curriculum. Dit jaar werd de Mediawijsheid door Media Making met succes door vier ITHAKA-docenten gegeven: Rob Bekker, Renée Aagtjes, Amar Driouech en Petra Eijndhoven.

Videoverslag – reflectie van docenten op het verzorgen van mediawijsheid lessen voor jonge nieuwkomers

*****

Please watch our video report where Ithaka teachers reflect on how they experienced this year’s pilot of becoming the media literacy teachers at their school; overall impressions and gained insights on media literacy as a course and life skill and specific urgency for their own students with a migrant (mainly refugee) background. In addition, the video shows excerpts from the students engaging in the practical exercises during the MMM week. The video illustrates also that media literacy does not end the last day of the MMM week. Students were sparked for further engagement in developing their individual talents, to raise their voices and share their stories (audio-visually).

Last year, in the pilot of our media literacy curriculum, it was us – the MMM team – that were teaching (during a 10-week course) media literacy to students with migrant (mainly refugees) background at the Ithaka school in Utrecht. For the continuation of our project it was our ambition to find more sustainable solutions for the course. We opted to find a way to engage the teachers at Ithaka, in giving the course themselves. We organised a Teach-the-teachers training where the teachers were taught the media-making skills they needed for the MMM curriculum.  This year the Media Literacy through Media Making was given successfully by four ITHAKA teachers: Rob Bekker, Renée Aagtjes, Amar Driouech and Petra Eijndhoven.

Video report – reflection of teachers on media literacy lessons for young newcomers (English subtitles forthcoming)